ساخت موشن گرافیک شامل انواع متفاوت می باشد. که در آقاموشن به توضیح آنها پرداخته ایم.